Aktualny postęp prac

Aktualnie:

- trwają prace czerpalne na Ostrowie Grabowskim (jednostki Wenda i Kraken oraz 5 szaland), urobek odkładany jest na wyspie W28,

- trwają roboty palowe na Wyspie Radolin,

- pogłębiarki Vox Amalia oraz Meuse River wykonują prace czerpalne na km 41 do km 62,

- na wyspie W22 trwa odkład urobku prowadzony rurociągami na obrzeżu wyspy (ponad powierzchnia wody) oraz był prowadzony pontonem (ponton zakończył już pracę i stacjonuje w Trzebieży) we wnętrzu wyspy, natomiast na wyspie W28 trwa klapowanie urobku wewnątrz wyspy,

- usunięto konstrukcję istniejącej stawy nawigacyjnej na Ostrowie Grabowskim oraz odebrano nową stawę, usunięto także dalbę 87 oraz 44,

- wykonano badania CPT (dla określenia stopnia plastyczności, zagęszczenia gruntu, wytrzymałości) dla obrzeży wyspy W22 i W28, wyniki potwierdziły założenia Wykonawcy.

 

Wykonawca finalizuje oczyszczanie dna z obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych, obiektów pozostałych oraz mogącymi być zabytkami, które kolidowały z przebiegiem lokalizacji inwestycji.