Zakończenie modernizacji Bazy Oznakowania Nawigacyjnego

W piątek, 14 października, odbyła się konferencja informacyjna, połączona z symbolicznym oddaniem do użytku nowych obiektów zmodernizowanej Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. W konferencji wzięli udział: Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz przedstawiciele samorządów, uczelni wyższych, instytucji, firm i organizacji branży gospodarki morskiej.

Modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego była jednym z elementów realizowanej inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra”. Kontrakt z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Budowlanym CALBUD Sp. z o.o. ze Szczecina, został podpisany w sierpniu 2019 roku, a jego wartość to ok. 54 mln złotych.

W ramach zrealizowanej inwestycji przeprowadzono prace rozbiórkowe, zmodernizowano obiekty istniejące, a także wybudowano nowe, m.in. wiatę na pławy o powierzchni ok. 1700 metrów kwadratowych i kubaturze ok. 13 tys. metrów sześciennych. Wykonano również remont basenu południowego, w którym stacjonuje część naszej floty. Cała zabudowa Bazy została scalona, zwiększono powierzchnie magazynowe i parkingowe oraz przeprowadzono kompleksowe zagospodarowanie całego terenu. Baza Oznakowania Nawigacyjnego zajmuje łącznie teren prawie 6,8 ha. Na jej terenie znajdują się budynki biurowe, budynki warsztatowe, hale pław, budynki magazynowe, garaże, trafostacje, parkingi, garaże, zaplecze kontenerowe, place i drogi wewnętrzne oraz baseny dla jednostek pływających. Na co dzień pracuje tam ponad 100 osób.

Celem przeprowadzonej modernizacji było polepszenie warunków użytkowania obiektów i realizacji zadań wynikających ze statutowej działalności Urzędu, do których należą m.in. zadania z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, oznakowania nawigacyjnego i radionawigacji na polskich obszarach morskich. Zadania te są realizowane przez odpowiednie służby Urzędu, ulokowane na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego.

Na terenie Bazy przechowywane są elementy oznakowania nawigacyjnego, sprzęt, części zamienne i materiały potrzebne do utrzymania w gotowości technicznej i eksploatacyjnej jednostek pływających oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych, a także przeprowadzane są remonty i konserwacje urządzeń nawigacyjnych. Część budynków jest wykorzystywana przez Wydział Pomiarów Morskich, w którego kompetencjach jest prowadzenie pomiarów batymetrycznych na wodach morskich (torach wodnych, akwenach portowych). Pozostałe obiekty i pomieszczenia są użytkowane przez Wydział Zaopatrzenia i Transportu, prowadzący magazyny, nadzór nad środkami transportu lądowego Urzędu i warsztaty obsługi transportowej, Wydział Energetyczny, sprawujący nadzór nad eksploatacją i remontami urządzeń i sieci m.in. elektroenergetycznych, oraz Wydział Elektroniki i Łączności, obsługujący systemy ostrzegania, łączności morskiej, kontroli i monitorowania ruchu statków (VTS i AIS).