Informacje

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin jest realizowana przez Urząd Morski w Szczecinie od 2001 roku w trzech odrębnych etapach:

I. etap zrealizowany w latach 2001 – 2004 – dostosowanie do głębokości 12,5m umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego na odcinku toru wodnego Świnoujście – Szczecin od km 13 do km 16 oraz przebudowa falochronów wyjściowych z Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński oraz przebudowa umocnień Kanału Piastowskiego od km 13,015 do km 16,034 strona wschodnia, od km 12,950 do km 16,178 strona zachodnia;

II. etap zrealizowany w latach 2009 – 2015 – dostosowanie do głębokości 12,5m umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego i Kanału Mielińskiego na odcinku toru wodnego Świnoujście – Szczecin od km 5 do km 13, polegających na przebudowie i budowie umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego na odcinku od km 13,015 do km 9,000 strona „E” i na odcinku od km 12,950 do km 9,000 strona „W”, przebudowa i budowa umocnień brzegowych Kanału Mielińskiego na odcinku od km 9,000 do km 5,043 strona „W” i na odcinku od km 9,000 do km 5,400 strona „E”

III. etap planowany do realizacji w latach 2016 - 2022 - uzyskanie głębokości docelowej 12,5 m (na długości ok. 62 km) toru wodnego Świnoujście -Szczecin w ramach projektu pn.:„Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”. Projekt dotyczy realizacji trzeciego (ostatniego) etapu Modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin, którego efektem będzie uzyskanie głębokości docelowej 12,5 m na długości ok. 62 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Projekt „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” jest projektem infrastrukturalnym, który obejmuje wykonanie prac o następującym zakresie:

a) pogłębienie toru Świnoujście – Szczecin do - 12,5 m na odcinku ok. 62 km z równoczesnym jego poszerzeniem do szerokości 100 m w dnie na odcinkach prostych z odpowiednimi poszerzeniami na łukach i odcinkach przejściowych wraz z niezbędnymi korektami geometrii toru wodnego, a także wykonanie mijanek. Ponadto, zakresem projektu objęto również odcinek Kanału Grabowskiego o długości ok. 0,43 km między Obrotnicą Orli Przesmyk i Obrotnicą na Kanale Grabowskim (na wysokości Kanału Dębickiego) oraz odcinek toru wodnego o długości ok. 0,39 km między Nabrzeżem Zbożowym i Obrotnicą Kanał Grabowski/Kanał Dębicki,

b) przebudowa (regulacja) skarp brzegowych bez umocnień;

c) niwelacja dna w strefie Świnoujścia (Kanały Piastowski i Mieliński),

d) budowa i przebudowa umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą; dotyczyć to będzie umocnienia skarp podwodnych przy nabrzeżach Huk, Żeglarskiego, BON, Gnieźnieńskiego (w związku z rozbudową obrotnicy Orli Przesmyk) oraz umocnienie skarp przy obrotnicy Orli Przesmyk;

e) przebudowa kolidujących sieci branżowych;

f) pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków:

na wysokości Polic (zwana dalej obrotnicą Police) wraz z odcinkiem toru wodnego w Kanale Polickim do nabrzeża w Porcie Police o długości ok. 0,29 km,

przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego,

na połączeniu Kanału Grabowskiego i Basenu Dębickiego,

Projekt inwestycyjny obejmuje również wykonanie dodatkowych prac, a mianowicie:

przystosowanie i modernizację istniejącego oznakowania nawigacyjnego i elementów systemu kontroli ruchu statków do nowej geometrii toru wodnego oraz modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie,

budowę nowych pól refulacyjnych w postaci dwóch sztucznych wysp wraz z zlokalizowanymi przy nich przystaniami na Zalewie Szczecińskim niezbędnych do zdeponowania urobku wydobytego podczas prac pogłębiarskich związanych z modernizacją toru wodnego;

pozyskanie gruntów pod budowle, konieczne rozbiórki kolidujących obiektów istniejącego zagospodarowania, wykonanie wycinek drzew i krzewów oraz ewentualnych wylesień, w niezbędnym zakresie.

Zakresem Projektu objęto również odcinek od obrotnicy Police do nabrzeża w Porcie Police o długości 0,29 km i pogłębienie tego odcinka z głębokości 10,5 m do 12,5 m, odcinek Kanału Grabowskiego o długości ok. 0,43 km między Obrotnicą Orli Przesmyk i Obrotnicą Kanał Grabowski/Kanał Dębicki oraz odcinek toru wodnego o długości ok. 0,39 km między Nabrzeżem Zbożowym i Obrotnicą Kanał Grabowski/Kanał Dębicki (pogłębienie toru na tym odcinku - przy nabrzeżu Niemieckim i Zbożowym - nastąpi po dostosowaniu tych nabrzeży do głębokości 12,5 m i ich umocnieniu (przebudowie) przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Urobek z prac pogłębiarskich zostanie odłożony w postaci sztucznych wysp utworzonych na Zalewie Szczecińskim lub na polach odkładu na lądzie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Umowy o dofinansowanie: POIS.03.02.00-00-0012/17-00 z dnia 21 grudnia 2017 r. Nr Aneksu do umowy o dofinansowanie: POIS.03.02.00-00-0012/17-01 z dnia 27 września 2018 r.

Całkowitą wartość kosztów inwestycyjnych Projektu określono na kwotę 1 935 556 000,00 zł brutto (z podatkiem VAT).

Wysokość dofinansowania: UE 85 % - 1.226.448.000,00 zł,

Środki budżetu państwa 15 % - 709.108.000,00 zł.